Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8675 fee0 500
najlepsi ❤
5377 142b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viazielony-groszek zielony-groszek
8187 a7da 500
Reposted fromtichga tichga viazielony-groszek zielony-groszek
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoelya noelya
Reposted fromgruetze gruetze viaDeva Deva
4301 a0b9 500
Reposted fromkartofel kartofel viap168 p168
5688 aef3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viap168 p168
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaKateAuditore KateAuditore
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viap168 p168
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viap168 p168
5582 bd87 500
Reposted fromyikes yikes viasober sober
Reposted fromFlau Flau viasober sober
4409 8d0b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
3015 98f0
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
0520 e5df 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasober sober
3578 06c7 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viasober sober
4415 168a
Reposted fromgruzdlacyganow gruzdlacyganow viasober sober
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
Reposted fromFlau Flau viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl