Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7065 beb8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoski oski
3038 7424 500
Reposted fromragnarook ragnarook viaki-adi ki-adi
2114 c3a1 500
Reposted from1911 1911 viapassingbird passingbird
0870 18c9
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viapanpancerny panpancerny
5444 264e 500
Reposted fromdivi divi viatytek tytek
9943 d78e 500
8511 765b 500
Reposted fromFero Fero viaSoulPL SoulPL
8510 69d0
Reposted fromFero Fero viaSoulPL SoulPL
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viahavingdreams havingdreams
7662 ad5a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazupamarzen zupamarzen
9576 a2f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatobse tobse
8496 1922 500
Reposted fromtgs tgs viavaira vaira
5213 29a1
Reposted fromfantik fantik viafastjack fastjack
4360 4879 500
0947 b2ad 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaQudaci Qudaci
Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź.
Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch.
My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste.
— Anthony de Mello – Modlitwa żaby. Księga opowiadań medytacyjnych Paweł Pollak – Niepełni
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl